Granskning av detaljplan Öckerö Kretsloppspark

Detaljplan Öckerö kretsloppark

Kommunstyrelsen i Öckerö kommun beslutade 2017-04-25 att genomföra granskning av detaljplan för Öckerö nya Kretsloppspark på fastigheten Heden 1:300 vid Hönö Pinan.

Granskningen sker under tiden 24 maj – 22 juni 2017. Under granskningstiden har ni möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 22 juni 2017 och ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.

För mer detaljer runt granskningen, se kommunens utsända dokument:
Missiv Granskning – Öckerö Kretsloppspark.

Underlag för granskningen kan ni sälv ladda ner via kommunens hemsida:
Information och underlag om Öckerö Kretsloppspark

Har du synpunkter kan du lämna dom direkt till kommunen eller till samhällsföreningen.

Använd e-postadressarna:
diarium.sb@ockero.se
eller:
hyppeln.samhallsforening@gmail.com

Skriv ”Öckerö Kretsloppspark” och diarienummer SB 0031/15 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.