Fyra vägval för färjornas framtid utreds

Trafikverket färjerederi har beställt en konsultutredning om Nordöledens framtid. Fyra alternativ ska studeras under hösten. Både persontrafik och nyinvesteringar i bilfärjor utreds.

Kritiken fortsätter vara stark mot hur Trafikverket sköter färjetrafiken på Nordöleden. Den riktar sig inte mot den serviceinriktade färjepersonalen. Däremot ifrågasätts de resurser som sätts in från den statliga myndigheten.

De tre ö-råden, där Hyppelns samhällsförening ingår, har vid ett stort antal tillfällen gemensamt påtalat konsekvenserna av långa väntetider, för låg turtäthet och för liten lastkapacitet på bilfärjorna. Det har framförts direkt till Trafikverket/Färjerederiet och till kommunens tjänstemän och politiska ledning.  

Samtidigt finns en djup oro för att färjeledens framtida investeringsbehov riskerar att leda till ytterliga försämringar.

Farhågorna har strukits under genom en stor namninsamling som samlade mer än 1 000 underskrifter. Och stora lokala medier har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats situationen. Dessutom har Öckerö kommun, genom ledande politiker, ställt krav på Trafikverket/Färjerederiet. Både genom direkta kontakter och i en debattartikel i GP.

Nu har Trafikverket reagerat på synpunkterna genom att låta Färjerederiet beställa en konsultutredning om Nordöledens framtida organisation.

Fyra alternativ ska utredas avseende teknik, kapacitet och ekonomi. Utredningen ska läggas fram före årsskiftet.

De tre ö-råden är inte så imponerade. Det framgick vid ett möte där ö-rådens representanter enade sig om att i stället spela in ett femte alternativ – med målet att säkra förutsättningarna för åretruntboende, en levande skärgårdsmiljö och ett attraktivt unikt besöksmål i den växande storstadsregionen.

Så här ser utredarens fyra alternativ ut:

1) Fortsatt trafik enligt dagens modell

Alternativet innebär att dagens färjor fortsätter trafikera leden men att ”merutnyttjande” utreds. I princip är det ett ”noll-alternativ”.

Ö-rådens kommentar:

Detta är inget alternativ att bygga vidare på. Turlistorna tillåter inte mycket ytterligare trafik och kapaciteten på befintliga färjor är för liten. Detta gör att köer vid färjelägena ökar och irritation uppstår. Det innebär även arbetsmiljöproblem för rederiets anställda.

2) Kombination av passagerarbåt och godsfärja

Ett eller två passagerarfartyg sätts in med funktionen ”gång- och cykelväg”. En vägfärja används för godstransporter och enstaka privatfordon.

Ö-rådens kommentar:

Detta alternativ är det sämsta och skulle innebära en återgång till 1960-talet vad gäller transporter. Det går inte att se något positivt för oss som redan bor här, eller för dem som funderar på att bosätta sig här. Att ändra till passagerarfärja innebär ett stort ingrepp i människors liv och leverne.

Ö-råden ifrågasätter i skarpa ordalag att Trafikverket skulle ha beslutsmakt över denna fråga. Det finns ett riksdagsbeslut i botten som klargör att Nordöleden har status som allmän färjeled. Att lägga om hela transportsystemet i norra skärgården skulle få konsekvenser för samhället som är svåra att överblicka.

3) Uppgradering av befintligt system

Alternativet innebär att dagens färjor ersätts med en eller två trefiliga färjor som Färjerederiet redan äger (Aspö III och Aspö II).

Örådens kommentar:

Det förutsätter att två färjor används samt att kapaciteten per färja är 24+ fordon. Befintligt transportsystem behålls. Det underlättar för boende och kommunen. Men genomförandet kan ske tidigast 2027, eftersom färjorna ska byggas om. Det ligger för långt fram i tiden för att gagna människor som bor och verkar här nu.

I detta alternativ verkar det inte finnas någon reservfärja, som är nödvändig vid haveri och varvsbesök. Senaste varvsbesöket varade cirka två och en halv månad.

4) Nyinvestering i befintligt trafiksystem

Nyinvestering görs, enligt detta alternativ, i nya färjor med kapacitet motsvarande Aspö III samt i en uppgradering av Nordö III som reservfärja.

Ö-rådens kommentar:

Alternativet är naturligtvis bra, men osäkert tidsmässigt vad gäller genomförande. Detta alternativ kräver en temporär lösning på samma sätt som alternativ 3.

Nordö III duger inte som reservfärja över tid, enligt tidigare besked från Färjerederiet, Nordö III var då i för dåligt skick för att sättas in i ordinarie trafik.

Örådens 5:e förslag

Ö-råden förbereder ett eget femte utredningsalternativ, med tre färjor i drift. Förslaget ska arbetas igenom och läggas fram för Trafikverket i början av augusti. Då hoppas ö-råden också ha fått in ytterligare konstruktiva idéer till förslaget, från ö-bor och andra som är intresserade av en fungerande färjetrafik.

På Hyppeln är det Marie-Louise Ljung, som tillsammans med Arne Johansson, driver frågorna om färjornas framtid. Du når Marie-Louise på e-post: marie-louise.ljung@hotmail.com