Hyppeln 2005-07-13

1 Allmänt

1. Föreningens firma kallas nedan för Styrelsen. Styrelseordföranden, hamnmästaren eller den som de sätter i sitt ställe kallas för Hamnkontoret. Fiskefartyg, båtplatsinnehavare, arrendator eller lokal hyresgäst kallas för Hyrande och fastigheten Hyppeln 1:30 kallas för hamnområdet.

2. Om Hyrande bryter mot Styrelsens hamnregler, Hamnkontorets anvisningar eller mot lagar eller förordningar inom hamnområdet har Styrelsen rätt att säga upp Hyraren med omedelbar verkan och vid behov på Hyrarens bekostnad vidta de åtgärder som Styrelsen kan finna påkallade efter omständigheterna.

3. Lediga platser tilldelas i första hand personer som är mantalsskrivna på Hyppeln. Styrelsen kan bevilja förtur till de personer som Styrelsen anser vara till nytta för hamnen eller av andra skäl.

4. Hyrande skall vara minst 16 år. Vid omyndighet skall målsman vara skriftligen medansvarig.

5. Båtplats hyrs ett år i taget. Hamnkontoret har rätt att flytta om båtar för maximalt utnyttjande av hamnens resurser.

6. Båtplats får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand.

7. Hyrande som säljer sin båt skall omedelbart anmäla detta till hamnkontoret och återlämna platsen. Hyrande har förtur till ny plats i påföljande två år.

8. Hyrande skall meddela Hamnkontoret när båtplatsen är ledig mer än en dag samt när han beräknar återkomma till sin plats. Han skall också visa grön skylt på båtplatsen där sådan finns. Hamnkontoret har rätt att nyttja lediga platser för gästande båtar utan att ersättning skall utgå till Hyranden.

9. Vid arbetsdagar på hamnen kan Hyrande byta med annan person. Avstår Hyrande med båtplats att vara med på arbetsdagar som annonserats debiteras ett tillägg till båtavgiften.
Se ”Avgifter”.

2 Förtöjnings- och vinteruppläggningsplatser

1. Förtöjningsplats disponeras från 15 april betalningsåret eller tidigast när hamnavgiften har betalats, fram tom 15 april året därpå.

2. Uppläggningsplats disponeras från höstupptagningen till 31 maj året närmast efter, båt som står uppställd under sommarperioden debiteras dubbel årsavgift.

3. Material för båtens uppläggning skall vara märkt med Hyrandes namn, adress och telefonnummer. Saknas märkning polisanmäls materialet som hittegods.

4. Båtar och material som placerats ut utan godkännande från Hamnkontoret kan komma att flyttas eller kasseras på Hyrandes bekostnad.

3 Avgifter

1. Årsavgifter skall betalas mot faktura. Avgift utgår alltid med helt årsbelopp, oavsett den faktiska nyttjandetiden. Så snart båtplats eller arrende tilldelats eller båtuppläggningsplats tagits i besittning skall hela årsavgiften debiteras.

2. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid betraktas Hyres- arrendeförhållandet som uppsagt och då kan Hyrande avhysas och hans tillhörigheter transporteras bort från platsen på Hyrandes bekostnad.

3. Tilläggsavgift för avstående från arbetsdagar erläggs ett belopp som Styrelsen bestämmer.

4. Avgift för upptagning och sjösättning av båtar, lastning och lossning från och till kajer eller ramper erläggs till ett belopp som Styrelsen bestämmer.

4 Styrelsens ansvar

1. Styrelsen ansvarar för att hamnen och dess anläggningar hålls i ett säkert och brukbart skick.

2. Avgift nedsattes inte om tillfälligt hinder för Hyrande uppstår till följd av nedsatt funktion eller reparation.

3. Styrelsen ansvarar inte för snöröjning och halkbekämpning och ej heller för skador på vinterliggande båtar till följd av is eller isbrytning.

4. Styrelsen ansvarar inte för skador som orsakats på grund av Force Majeure.

5 Hyrandes ansvar

1. Om Hyrandes båt har flera ägare ansvarar en för alla och alla för en.

2. Båt skall vara ansvarsförsäkrad och aktuell uppgift om försäkringsgivare skall lämnas till Hamnkontoret.

3. Hyrande är ansvarig för skada som han själv eller annan som med hans tillåtelse varit verksam i hamnen, vållar.

4. Innan Hyrande byter båt som är mindre eller större än den godkända båten skall Hamnkontoret godkänna åtgärden, i annat fall kan båtplatsen sägas upp.

5. Om Hyrande ändrar adress eller telefonnummer skall Hamnkontoret omgående informeras.

6. Då Hyraren tar sin båt på land inom hamnområdet skall han se till att allt brännbart och farligt material ombord tas omhand på lagligt sätt samt se till att han är fullförsäkrad.
Försäkringsbevis skall uppvisas vid landtagning.

6 I vattnet

1. Båt skall förtöjas sjömannamässigt så att ej skador uppstår. Båten skall förses med förlinor och akterfästen som är avsedda för båtens storlek. Det skall vara sådan längd på linorna att de klarar hög och lågvattenstånd. Erforderligt antal linor och fendrar skall läggas ut så att skador på andra båtar eller hamnanläggningar inte uppstår.

2. På båt med mast skall Hyrande se till att rigg inte för oväsen och att linor ej slår mot mast.

3. Om båt sjunker eller blir liggande i marvatten skall Hyrande genast länsa eller torrsätta båten. Om så ej sker har Hamnkontoret rätt att utan Hyrandes hörande samt att på dennes bekostnad torrsätta, länspumpa eller bogsera båten till säker plats. Båten återfås sedan Hyrande ersatt Styrelsen för nedlagda kostnader inkl eget arbete.

4. Båt skall hanteras med iakttagande av gott sjömanskap och i hamnen framföras med så låg fart att skada på person, båtar och Styrelsens anläggningar inte uppstår, dock med högst 5 knops fart.

5. Vid tankning får endast godkänd utrustning användas.

6. Egna bryggor får ej monteras utan Styrelsens medgivande.

7. Fartyg/båt förtöjes vid kaj så att maximalt utnyttjande av kajen blir möjlig. Hamnkontoret har rätt att flytta olämpligt förtöjt fartyg/båt.

7 På land

1. Stege eller motsvarande skall hållas låst till uppläggningsplatsen. Lösa stegar avlägsnas och skrotas av Hamnkontoret.

2. Plats skall rengöras och städas senast sju dagar efter sjösättning. Om Hamnkontoret därefter behöver städa och rengöra platsen debiteras Hyrande en avgift.

3. Vid slipning och målning skall Hyrande tillse att inte olägenhet uppstår för andra.

4. Fordonsparkering får ej ske så att framkomlighet hindras.

5. Mast får ej lämnas på hamnplan över natt. Hamnens särskilt anordnade mastställ får användas.

6. Omärkt eller kvarlämnad mast kan skrotas av Hamnkontoret som har rätt att ta ut kostnaden för skrotningen.

7. Båt eller material får ej placeras på land på annan plats än den som Hamnkontoret anvisar vid varje tillfälle.

8. Yrkesfiskare får placera fiskeredskap för reparation på Styrelsens kaj på bödeplan. Redskap får vara utsträckta max en vecka därefter skall redskapen flyttas till Hyrarens egen plats. Om området används som upplagsplats har Hamnkontoret rätt att flytta redskapen och ta ut kostnaden på Hyranden.

9. För upptagning och sjösättning av båtar från kajkanter eller ramper på hamnområdet krävs Hamnkontorets godkännande.
Se under 3. Avgifter.

8 Förbud

1. Det är förbjudet att utan Hamnkontorets tillstånd överlåta, hyra ut i andra hand låna ut, eller använda tilldelad båtplats, lokal eller arrende för annat ändamål än avsett.

2. Byggnader och upplag av slag det vara må, får inte placeras på hamnområdet. För tillfällig överbyggnad av båt skall särskilt tillstånd inhämtas från Hamnkontoret.

3. I Styrelsens lokaler och upplåtna områden får inte utan Styrelsens särskilda medgivande bedrivas verksamhet och förvaras material som de inte är avsedda för.

4. Det är förbjudet att nyttja hamnens anordningar till annat än avsätt ändamal.

5. Båt får inte lämnas på slip, hängande i kran eller obemannad vid sjösättnings- eller utrustningskaj utan Hamnkontorets tillstånd.

6. Det är förbjudet att förvara släpjolle eller liknande båt på annat ställe än på Hyrandes båt.

Bild: © Öckerö kommun