§1 Firma

Föreningens firma är Hyppelns Fiskehamnsförening, ekonomisk förening 716408-7632.

§2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att för medlemmars räkning förvärva hamn och strandområde, byggnader och övrigt som gagnar hamnens intressen och verksamhet.

Förvalta föreningens tillgångar såsom fiskehamn, gästhamn, fritidsbåtshamn, byggnader och fastigheter samt övrigt som faller inom hamnens verksamhet och intresseområde.

§3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Öckerö kommun, Västra Götalands Län.

§4 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§5 Medlemskap

Till medlem antas den som är intresserad för fisket och denna förenings verksamhet.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Ansökan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och bevittnad.

Medlem har rätt att efter uppsägning utträda ur föreningen. Uppsägningen skall ske skriftligen hos styrelsen. Uppsägningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad och bevittnad. Avgång äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter sex månader från uppsägningen. Medlemmen har rätt att vid avgången återfå inbetald insats, i den mån föreningens tillgångar förslår därtill enligt vad som sägs i 4 kap 1§ i lagen om ekonomiska föreningar. I övrigt är han utesluten från all andel i föreningens tillgångar.

Styrelsen får utesluta medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen. Avgång äger rum vid utgång av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad sedan uteslutning skett. Utesluten medlem har förverkat all andel i föreningens tillgångar.

Medlem har rätt att kvarstå i föreningen även om han inte längre uppfyller de i 5.1 angivna villkoren för medlemskap.

Medlemskap kan inte erhållas genom bodelning, arv eller testamente.

§6 Insatser m.m.

Medlem skall kontant i anslutning till inträdet erlägga en insats av 100 kronor. Medlem har rätt att delta i föreningen med högre belopp än enkel insats.

Utöver vad som sagts i 6.1 erläggs en årlig medlemsavgift som fastställs vid varje årsstämma. Skulle för föreningens verksamhet erfordras extra uttaxering bland medlemmarna, skall sådan av föreningsstämman beslutas.

§7 Användning av årsvinst

Uppkommen vinst skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, efter föreningsstämmans beslut överföras i ny räkning, användas till amortering av föreningens skulder eller fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§8 Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tio ledamöter, med lägst två och högst fyra suppleanter. Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, samt kassör.

Styrelsens mandatperiod omfattar tiden från ordinarie föreningsstämma valåret till ordinarie föreningsstämma två år senare. Högst 2/3 av antalet styrelseledamöter väljs på ett årsmöte.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening att vilka de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden; dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för beslutförhet lägsta antalet ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Styrelsen kan dessutom utse högst två personer att teckna föreningens firma var för sig.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen utses två revisorer med två suppleanter. Revisorerna väljs för samma tid som styrelsen.

§9 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång.

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner detta erforderligt eller då det för behandling av visst angivet ärende skriftligen påfordras av revisorerna eller av minst en tiondel av samtliga medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma sker genom anslag på föreningens anslagstavla. Kallelseåtgärderna skall vara vidtagna minst 14 dagar före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen brevledes eller genom anslag på föreningens anslagstavla.

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden:
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av protokollförare och två justeringsmän.
4. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
5. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
6. Föredragning av revisionsberättelse.
7. Fastsällande av balansräkning och resultaträkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
10. Genomgång av inkomna motioner.
11. Avslutning

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Som föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta röster angivits med de undantag som stadgas i lagen om ekonomiska föreningar. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i övriga frågor den mening gäller som biträds av stämmans ordförande.

§10 Upplösning

Vid upplösning av föreningen skall samtliga dess tillgångar tillfalla föreningens medlemmar.

Bild: © Öckerö kommun