Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Denna månad

Senast föregående Evenemang

Årsmöte Hökargården

Årsstämma 2024 Hökargården Dagordning §1 Hökargårdens Ordförande öppnar årsmötet §2 Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare §3 Upprättande och godkännande av röstlängd §4 Val av två justeringsmän §5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad §6 Godkänna förslag till dagordning §7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §8 Beslut angående a) Fastställelse av resultaträkning […]