Views Navigation

Event Views Navigation

Today

Latest Past Events

Årsmöte Hökargården

Årsstämma 2024 Hökargården Dagordning §1 Hökargårdens Ordförande öppnar årsmötet §2 Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare §3 Upprättande och godkännande av röstlängd §4 Val av två justeringsmän §5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad §6 Godkänna förslag till dagordning §7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse §8 Beslut angående a) Fastställelse av resultaträkning […]

Strandstädning med korvgrillning

Den traditionsenliga strandstädningen äger rum även i år! Kom och hjälp till att att göra vår ö finare efter vinterns stormar! Vi bjuder på korv. Samling vid toaletten på Sandtången. Medtag gärna kratta eller annat användbart redskap! Väl mött!

Få all information om den nya sophämtningen

Vi börjar årsmötet för HIK och Samhällsföreningen kl 14 med information från Kretsloppchefen Stefan Samuelsson, Öckerö kommun. Informationen gäller de nya EU-reglerna som gäller för sophantering. Dessa regler kommer att påverka öns invånare genom att fler kärl vid våra fastigheter kommer att sättas ut.