Hyppelns Ö-råd (även kallad Hyppelns Samhällsförening) med org. nr 857205-0782.

Följande stadgar har antagits av medlemmar på ordinarie årsstämma 2023-03-04.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Hyppelns Ö-råd (även kallad Hyppelns Samhällsförening)

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att verka för Hyppelns invånares bästa samt att tillvarata medlemmarnas intressen och gemensamma angelägenheter. Hit hör även frågor som är gemensamma med Öckerö kommun. 

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsens säte är Hyppeln, Öckerö kommun. 

§ 4 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och mellan årsmötena styrelsen. Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhet- och räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till 31 december. Föreningen ska vara bokföringsskyldig. Kvarvarande ekonomiska tillgångar förs över till nästkommande verksamhetsår.

§ 6 Rätt att företräda föreningen

Styrelsen företräder föreningen. Föreningen tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

§ 7 Medlemskap

Rätt till medlemskap tillkommer den som bor på Hyppeln och är folkbokförd i Öckerö kommun samt fyllt 16 år. Annan person som vill stödja föreningens ändamål kan vara stödmedlem. Medlemskap och stödmedlemskap erhålls och bibehålls genom erläggande av en årlig avgift. 

§ 8 Årsmöte och extra årsmöte – tidpunkt, kallelse

Föreningens årsmöte hålls före april månads utgång på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sker genom kungörelse i vilken anges de frågor som ska behandlas. Kungörelse anslås på lämpliga anslagsplatser, fysiska som digitala, senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 9 Rösträtt och beslutsmässighet vid årsmötet

Rösträtt vid årsmötet tillkommer varje medlem. Stödmedlem saknar rösträtt och är inte valbar men har förslagsrätt. Fullmaktsröstning är ej tillåten. Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Vid behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse samt ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter ej rösträtt. Beslut av sakfråga fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska ordföranden fälla utslaget. 

§ 10 Ärenden vid årsmötet

Vid föreningens årsmöte ska behandlas:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet
 2. Godkännande av mötets kungörande och kallelse
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
 4. Revisorns sammanställning
 5. Fråga av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 6. Godkännande av årets ekonomiska användning
 7. Val av ordförande för ett år. Val av ledamöter för två år växelvis för att undvika hela styrelsens avgång samtidigt. 
 8. Val av revisor för ett år
 9. Beslut om årsavgiftens storlek
 10. Förslag från styrelsen 
 11. Av medlemmar inkomna förslag, som inkommit till styrelsen i så god tid att de kunnat medtagas i kungörelsen.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte för behandling av ett eller flera ärenden hålles då styrelsen finner det nödvändigt eller minst 10 medlemmar det begär. Kungörelsen anslås på lämpliga anslags- platser, fysiska som digitala, senast en vecka före extra årsmöte.

§ 12 Styrelsens sammansättning, åligganden mm

Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4-6 ordinarie ledamöter. Mandatperioden är ett år för ordföranden och 2 år för övriga. Valen ska ske växelvis för att undvika att hela styrelsen avgår samtidigt. Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering. 

Styrelsen är beslutmässig när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning. Vid lika röstetal ska ordföranden fälla utslaget. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av ledamöterna har begärt det. 

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. 

Valberedningen utgörs av styrelsen i sin helhet. 

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, som justeras av vald justerare. 

Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara och förvalta föreningens medel
 • Upprätta och uppdatera föreningens medlemsförteckning
 • Tillhandahålla revisorn föreningens räkenskaper samt förbereda årsmötet

§ 13 Revision

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper. Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad innan årsmötet. Revisorn skall granska styrelsens förvaltning samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 14 Föreningens upplösning

Föreningen ska upphöra med sin verksamhet om så beslutas med mins 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa medlemsmöten ska vara det ordinarie årsmötet.

§ 15 Föreningens tillgångar

Har beslut fattats om att föreningen ska upphöra med sin verksamhet, ska det samtidigt avgöras hur det skall förfaras med föreningens tillgångar.

§ 16 Stadgetolkning och stadgeändring

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. Föreningens stadgar kan efter skriftligt förslag ändras om samtliga röstberättigade på årsstämman är överens. Beslutet om ändring är även giltigt om det fattas på två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämman skall vara årsstämma och ändringen bifallas av mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal avgörs frågan av mötesordföranden. 

På den andra stämman krävs minst att 2/3 majoritet av de röstberättigade bifaller beslut om ändring.

En andra stämma får hållas tidigast en vecka och senast fyra veckor efter den första stämman.

Ö-rådets styrelse

Ordförande: Marie-Louise Ljung, kassör: Eva Karlsson, sekreterare: Marcel Larsson, ledamöter: Arne Johansson, Inge Ljung, Tommy Karlsson, Fredrik Hansson.

Revisor: Frida Johansson.

Kontakt: hyppeln.samhallsforening@gmail.com

Bilden är från Fortets invigning i augusti 2022