Stadgar för Hyppens samhällsförening fastställda på medlemsmöte 2013-03-09

Allmänna

 • Föreningens namn; Hyppelns samhällsförening
 • Ändamål; Verka för invånares bästa och tillvarata dess intressen och
 • gemensamma angelägenheter
 • Beslutande organ; Årsmötet, medlemsmöten och styrelsen
 • Verksamhets-och räkenskapsår; Skall omfatta tiden från 1 januari till 31
 • Kvarvarande ekonomiska tillgångar, förs över till nästkommande verksamhetsår
 • Rätt att företräda föreningen; Styrelsen företräder föreningen

Medlemmar

 • Var och en över 16 år folkbokförd på Hyppeln är medlem i föreningen
 • Årsmöte; Ska hållas före aprils utgång
 • Kallelse; Skickas till varje hushåll med förslag på dagordning 14 dagar innan mötet
 • Rösträtt; Varje deltagare på mötet har förslags, yttrande och rösträtt. Fullmaktsröstning tillåts ej.
 • Beslut i sakfrågor fattas genom enkel majoritet och öppen omröstning. Vid lika röstetal äger ordförande rätt att fatta avgörande beslut

Ärenden vid årsmötet

 1. Val av ordförande
 2. Godkännande av mötets kungörande och kallelse
 3. Verksamhetsredovisning och årsredovisning
 4. Revisorernas sammanställning
 5. Fråga om ansvarsfrihet
 6. Fråga om årets ekonomiska användning
 7. Val av ordförande för ett år. Val av ledamöter för två år växelvis, för att undvika hela styrelsens avgång samtidigt
 8. Val av revisorer
 9. Förslag från styrelsen
 10. Av medlemmar inkommande förslag, som inkommit till styrelsen i god tid

Samhällsföreningens styrelse

Ordförande, Arne Johansson, kassör Eva Karlsson, sekreterare, Marie-Louise Ljung, ledamot, Inge Ljung, ledamot, Tommy Karlsson, ledamot Marcel Larsson, ledamot Fredrik Hansson.

Kontakt: hyppeln.samhallsforening@gmail.com

Bilden är från Fortets invigning i augusti 2022