Kallelse till årsmöte för Hyppelns Idrottsklubb och Hyppelns Samhällsförening 

 När: Lördag 23/3 kl 14
Plats: HIK:s lokal 

Agendor

Hyppelns Idrottsklubb (org nr 857204–8661)Hyppelns Samhällsförening (org nr 857205-0782)
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justerare för mötet 
5. Godkännande av årsmötets kallelse 
6. Styrelsen årsberättelse för 2023 
7. Revisionsberättelse för 2023 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 2023 
9. Val av ordförande för 2024 
10. Val av ordinarie ledamöter för två år 
11. Val av suppleanter på ett år 
12. Val av revisorer för 2024 
13. Val av revisorssuppleanter för 2024 
14. Fastställande av medlemsavgift för 2024 
15. Behandling av inkomna motioner 
16. Mötets avslutande 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av justerare för mötet 
5. Godkännande av årsmötets kallelse 
6. Styrelsen årsberättelse för 2023 
7. Revisionsberättelse för 2023 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 2023 
9. Val av ordförande för 2024 
10. Val av ordinarie ledamöter för två år 
11. Val av revisor för 2024 
12. Fastställande av medlemsavgift 2024 
13 Behandling av inkomna motioner 
14 Mötets avslutande 

 Viktig information!

Vi börjar årsmötet kl 14 med information från Kretsloppchef Stefan Samuelsson, Öckerö kommun. Informationen gäller de nya EU-reglerna som gäller för sophantering framöver, därefter respektive förenings årsmöte. 
Vi bjuder på fika. 

Alla Hypplare hälsas välkomna!