Utbult vill utreda bro från Rörö

Mitt under ett möte med Trafikverket om färjetrafiken kom ett nygammalt förslag som väcker starka känslor: En bro mellan Rörö och Hyppeln. Idén bärs fram av Öckerö kommuns politiska ledning.

Kommunen och Trafikverket hade bjudit in ö-råden från Knippla, Rörö och Hyppeln till ett informationsmöte om Nordöledens framtid.

Informationen som lämnades gav inte ö-råden något större hopp om förbättrade kommunikationer i närtid. Men en helt annan fråga, när mötet gick mot sitt slut, fick representanterna från Nordöarna att sätta kaffet i vrångstrupen.

Då kom den gamla frågan om en broförbindelse mellan Rörö och Hyppeln åter på tal. Efteråt står ord mot ord när det gäller vem som tog upp den.

– Det var en tjänsteman på Färjerederiet, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) och bedyrar att han är ”100 procent säker” på det.

– Vi uppfattade att det var Utbult själv, säger Marie-Louise Ljung, ordförande för Hyppelns ö-råd.

Hennes uppfattning bekräftas från både Knipplas och Rörös ö-råd. Deras representanter på mötet har samma minnesbild.

En idé som avskrevs 2014

Det känsliga förslaget om en bro mellan Rörö och Hyppeln har varit aktuellt vid ett tidigare tillfälle. Men det är åtskilliga år sedan, och 2014 avskrevs frågan helt från den politiska agendan på grund av ett kompakt motstånd på öarna. Beslutet motiverades: ”Utredningen avslutas eftersom varken lokalt intresse eller fysiska förutsättningar föreligger”.

Det så kallat broreservatet togs bort i kommunens översiktsplan. Och den norra delen av Hyppeln, med Sandtången och badstranden, pekades ut som särskilt skyddsvärd i Öckerö kommuns naturvårdsprogram.

Den del av Hyppeln som ligger närmast Rörö har naturvärdesklass II – höga naturvärden, det vill säga näst högsta klassning och miljöer som per definition är svåra eller omöjliga att återskapa. 

Ingen stor valfråga 2022

Moderaterna var det politiska parti i Öckerö kommun som gick till val på att utreda en fast förbindelse mellan Rörö och Hyppeln. Förslaget fanns med i partiets valprogram. Men frågan kom aldrig på tal när nio partier höll valdebatt på Hyppeln tre veckor före valet 2022.

Då tog ändå färjeförbindelserna, kollektivtrafiken och bro mellan Hönö och Hisingen stort utrymme i debatten och frågestunden med allmänheten.

Efter valet har KD, M och L, som utgör den politiska ledningen i Öckerö kommun, åter lagt upp den gamla brofrågan på bordet. 

I de övergripande mål för mandatperioden 2023-2026, som de tre partierna enats om, finns ett avsnitt om befolkningsutveckling och infrastruktur. Visionen är att kommunen ska ha en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsför ålder och fler yngre, och det ska vara lätt och attraktivt att resa i sitt närområde.

Där slår partierna också fast att de vill utreda en fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö som en del i lösningen för att nå målen.

Utbult ser fördelar

– Jag säger inte att det kommer att vara en enkel eller ens framkomlig väg, men jag tycker att det vore synd att helt stänga frågan. Speciellt nu när Trafikverket har lyft den. Det kan ju hända att det finns möjlighet att få viss delfinansiering från Trafikverket också, säger Jan Utbult.

Hans utgångspunkt är att det i så fall ska vara en förbindelse som gör det möjligt att köra bil från Rörö till färjeläget på Hyppeln och att Rörös färjeläge avvecklas. Trafikverkets Färjerederi skulle därmed ha en enklare drift, med lägre kostnader och möjlighet till tätare förbindelser.

På uppsidan ser han även storleksfördelar om man bygger ihop öarna. Syftet bakom den politiska uppgörelsen skulle då inte i huvudsak vara att förbättra färjeförbindelserna med Burö. KD, M och L ser möjligheter att sänka kommunens kostnader, om det räcker att göra investeringar på en ö – istället för på två.

– Det blir en större befolkning totalt på Rörö och Hyppeln när man till exempel pratar om samhällsservice, säger Jan Utbult.

– Men samtidigt har jag full förståelse för den oro man känner på Hyppeln för naturområdet och badplatsen.

Hyppelns ö-råd markerade

Frågan är superkänslig på båda öarna. Hyppelns ö-råd markerade också vid sittande bord att man inte bedömer det som en realistisk plan.

– Om biltrafiken till och från Rörö skulle gå rakt över badstranden och vår lilla ö skulle stora naturvärden gå förlorade. Jag har mycket svårt att tänka mig att det skulle finnas stöd för det här, men jag kunde förstås inte tala för hela ön på detta möte, säger Marie-Louise Ljung.

– Och var skulle i så fall parkeringsplatser anordnas för pendlarna från Rörö, som inte vill ta med sig bilen på färjan? 

Om motståndet är stort på Hyppeln blir det inget av den tilltänkta broutredningen, enligt Jan Utbult.

– Är det så att de på Hyppeln och Rörö säger blankt nej då har jag väldigt svårt att tänka mig att kommunen eller att Trafikverket kommer att driva ett sådant projekt. Det kommer inte att vara aktuellt. Det måste i så fall vara att man på Rörö och Hyppeln ser fördelar som kan vägas mot nackdelarna.

Vem tog upp frågan?

Men hur var det nu med vem som tog initiativet till att prata broar på Trafikverkets informationsmöte om färjorna? Det var inte ö-råden från Rörö eller Hyppeln. Och det var inte ö-rådet på Knippla, trots att Brobyggarpartiets partiledare var en av Knipplas två representanter.

Trafikverket har inte lyft broalternativet i sin utvärdering av Nordöledens framtid. Myndigheten förefaller inte ha något intresse av att driva frågan. Det har däremot Öckerö kommuns politiska ledning.

Var det verkligen inte på ditt initiativ som den frågan togs upp på mötet Jan Utbult?

– Nej, den kom från Trafikverket eller närmare bestämt från Färjerederiet.

Ö-råden säger att det var du.

– Inte på mötet, men däremot står det i våra mål för mandatperioden att det ska utredas. Så det ligger i linje med det som vi kommunen har sagt också. Men jag har svårt att se att Öckerö kommun ska kunna driva den frågan om man inte får en acceptans från Hyppeln och Rörö. Men på mötet var det Trafikverket som tog upp frågan.

Brofrågan har tidigare utretts och avförts?

– Ja precis, och det är inte säkert att det här kommer att leda någonstans heller. Men vi tror ju att det ändå finns ganska många uppsidor med att titta på det. Du skulle få en färja som gick mellan Burö och Hyppeln som gick fram och tillbaka. Du kunde få tätare turer.

Vad fick du för reaktioner från ö-råden?

– Det var ju inte så positivt.

Var det rentav negativt?

– Det var negativt, det här är vi inte intresserade av. Det var reaktionen. Det var inget som Hyppelnborna var intresserade av.

Innebär det att ni släpper frågan?

­– Det finns inget beslut om någon utredning, inget som är påbörjat. Frågan var väldigt löst lyft på mötet från Färjerederiet. De ville veta hur ni ser på det. De ser att det ur ett färjeperspektiv skulle bli väldigt mycket lättare att köra leden. Men det är kanske inte realistiskt överhuvudtaget, det vet vi inte, säger Jan Utbult.